Dyskwalifikacja

Dyskwalifikacja

RUR 395.76
В наличии
4.2 звезд, основано на 42 отзывах
Описание

W życiu Piotra Miłta, pseudonim „Jaro”, istotne są tylko dwie sprawy – córka Ewa i jedyne w Europie, warte fortunę żółte bmw

Описание

B dzie pr bowa mnie zabi

Ca a reszta, czyli stworzony w kilkana cie lat holding, z biegiem czasu coraz bardziej przypomina mu wielog owego potwora, kt rego trzeba dokarmia coraz wi ksz ilo ci pieni dzy

I bez znaczenia jest fakt, e s to brudne pieni dze, kt re Piotr pierze w swoich legalnie dzia aj cych przedsi biorstwach

Mi t nie pozostawi mu wyboru

My l , e do tego nie dopu cicie zwr ci si do cz onk w obstawy

M wi , e w ka dej fikcji jest co z rzeczywisto ci

Nie m wi ca ego, ale koniecznie ywego

Obstawcie wszystkie wej cia i ustawcie snajpera w dobrym punkcie

Od tej pory mieli strzec kamienicy jak fortecy

Przerwa wydawanie dyspozycji

Rzuci wyzwanie, kt re Dzidek musia podj

Sami wiecie, co macie robi

Sprawne funkcjonowanie biznesowej machiny wymaga od jej w a ciciela coraz wi cej wysi ku, dlatego wyprowadza za granic odpowiedni ilo rodk w, postanawia wyjecha i zacz korzysta z ycia

Sytuacja komplikuje si , kiedy pewnego dnia wraca do domu i zastaje w nim trzech cz onk w Komanda Z , czyli jednostk Organizacji z Otwocka

U miech ten wywo a dreszcz na plecach Dzidka

Wezwa swoich ludzi i poinstruowa ich, jak maj post powa

Wypruj z niego flaki

Z pewno ci si nie przechwala

ywego

Do u miechu do o y deklaracj

Odnajd cie te Wronika i dostarczcie go do mnie

Przy lijcie mi t rud Kizi .

Spokojna g owa, szefie u miechn si z owrogo dow dca jego gwardii przybocznej

Ten wielkolud sam wpadnie nam w r ce

W My lenicach zabi mojego brata

Dzidek pokiwa w zadumie g ow nad zawi o ci ludzkich uczu i nami tno ci